Vedtekter NTK

Vedtatt på generalforsamlingen 28. november 1975

Revidert på generalforsamlingen 24. november 1990 (1)

Revidert på generalforsamlingen 20. november 1992 (2)

Revidert på generalforsamlingen 18. november 1994 (3)

Revidert på generalforsamlingen 26. november 1999 (4)

Revidert på generalforsamlingen 30. november 2001 (5)

Revidert på generalforsamlingen 26. november 2004 (6)

Revidert på generalforsamlingen 3. mars 2006 (7)

Revidert på generalforsamlingen 11. mars 2011 (8)

Revidert på generalforsamlingen 21. januar 2017 (9)

1 NAVN OG FORMÅL. (3)

Klubbens navn er Norsk Tindeklub (NTK). NTK skal være en frittstående og uavhengig klubb med formål å representere god tindesport, virke for en riktig utvikling av denne, fremme mest mulig sporløs ferdsel i naturen og ivareta medlemmenes interesser.

2 MEDLEMMER. (5)

Klubben består av:

  1. a) Ordinære medlemmer b) Æresmedlemmer c) Innbudte medlemmer d) Senior medlemmer.

3 OPPTAGELSE AV ORDINÆRE MEDLEMMER. (3, 4 og 8)

For opptagelse som ordinært medlem av klubben, kreves at søkeren representerer god tindesport, har flere års erfaring og er kvalifisert til å lede betryggende under vanskeligere klatring i fjellet. Søkerens navn, bosted, fødselsår og en liste over ruter som er ledet eller delvis ledet sendes til styret. Styret treffer avgjørelse om opptak ved vanlig flertallsvedtak Blir søknaden avslått av styret, kan søkeren selv kreve at den endelige avgjørelsen legges til generalforsamlingen. Nye medlemmers bestigningsliste utlegges på generalforsamlingen.

4 ÆRESMEDLEMMER OG INNBUDTE MEDLEMMER (5)

Til æresmedlemmer kan utnevnes medlemmer som i meget sterk grad har gjort seg fortjent av klubben. Som innbudte livsvarige medlemmer kan opptas personer som klubben vil ha særlig interesse av å ha som medlem. Æresmedlem og innbudte medlemmer foreslås av styret som begrunner innstillingen for generalforsamlingen. For utnevnelse / opptagelse kreves 4/5 flertall. Medlemmer med mer enn 50 års medlemskap er Seniormedlemmer.

5 UTMELDELSE, EKSKLUSJON (5)

Utmeldelse med virkning for ett år må skje skriftlig innen 31. desember året før.

Generalforsamlingen kan med 3/4 flertall ekskludere medlemmer som ikke lenger finnes verdige til medlemskap.

6 KONTINGENT (2, 4 og 5)

Ordinære medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen, dog således at utenlandske statsborgere bosatt i utlandet betaler 50% tillegg til ordinær kontingent.4 Pensjonister og husstandsmedlemmer betaler halv kontingent i forhold til vanlig medlemskontingent.² I tillegg betaler nye medlemmer inntredelsespenger som fastsettes av generalforsamlingen. Inntredelsespengene tilføres Norsk Tindeklubs Hyttefond. (Pr januar 2016 er ordinær årskontingent kr 400,- og inntredelsespenger til hyttefondet kr 400,-)

Etter vedtak av Styret kan imidlertid ordinær årskontingent og inntredelsespenger hvert

år indeksreguleres i henhold til prisstigning siden januar 2016. Prisstigningen hentes fra offisielle statistikker publisert av SSB. 9

Æresmedlemmer, innbudte medlemmer og seniormedlemmer er fritatt for betaling av medlemskontingent. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent, kan av styret purres skriftlig med varsel om at stryking av medlemslisten vil skje hvis ikke betaling skjer innen 14 dager. Betaler ikke et medlem, som har mottatt purring, innen fristen, kan det strykes av medlemslisten etter vedtak av styret dersom betaling fortsatt ikke har skjedd ved tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

7 GJENOPPTAGELSE AV MEDLEMSKAP (5)

Vedtak om gjenopptagelse av et medlem treffes av styret med simpelt flertall. Et medlem som etter eget ønske har trådt ut av klubben, kan kreve medlemskapet gjenopptatt ved innbetaling av årets kontingent.

Medlemmer som har vært strøket av medlemslisten i medhold av § 6 tredje ledd, kan bare kreve sitt medlemskap gjenopptatt ved innbetaling av så vel årets kontingent som innmeldingsavgift.

Medlemmer som gjenopptas etter de to foregående ledd har ansiennitet som medlem kun i den samlede tid vedkommende har vært registrert som klubbmedlem.

8 STYRET (3 OG 5)

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. Samtlige valg skjer for et tidsrom av to år. Valg på leder og sekretær bør foretas det år det ikke er valg på nestleder og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

9 GENERALFORSAMLINGEN (1,5,6 OG 7)

9.1. Avholdelse av generalforsamling. Klubbens regnskapsår følger kalenderåret. Den ordinære generalforsamlingen avholdes innen de tre første måneder i det påfølgende år. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det eller minst 10% av NTKs medlemmer krever det.

9.2. Saker på generalforsamling. På den ordinære generalforsamling behandles alltid:

  1. a) Styrets årsberetning.
  2. b) NTKs regnskap med revisors innstilling.
  3. c) Valg av medlemmer til styre, valgkomité og styret for klubbens to ekspedisjonsfond, samt valg av klubbens revisor. Valgene gjelder for to år av gangen.

Dessuten behandles slike saker med forslag til vedtak som er uttrykkelig angitt i innkallelsen. På ekstraordinære generalforsamlinger behandles kun de saker med forslag til vedtak som er angitt i innkallelsen. Bortsett fra de i pkt. a), b) og c) nevnte saker på den ordinære generalforsamling, kan det ikke fattes vedtak på noen generalforsamling i saker som ikke har vært oppført i innkallelsen med forslag til vedtak.

9.3. Innkallelse til generalforsamling (7). Innkallelse til generalforsamling skal være skriftlig og sendes medlemmene senest 14 dager før avholdelsen. Styret sender innkallelsen. Innkallelsen skal, foruten å angi de i 9.2. a), b) og c) nevnte saker for den ordinære generalforsamling, angi spesifisert hvilke saker som behandles på generalforsamlingen med forslag til vedtak i den enkelte sak. Medlemmer som ønsker saker behandlet og vedtatt på den ordinære generalforsamling, må sende skriftlig forslag til styret før 31. desember i regnskapsåret.

9.4. Møteledelse og beslutningsdyktighet. Generalforsamlingen ledes av en møteleder som velges av og blant de fremmøtte. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 av medlemmene er til stede. Møter færre medlemmer enn dette, berammes ny generalforsamling med minst 8 dagers varsel. Den nye generalforsamling er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede.

9.5. Avstemningsregler (5) Bortsett fra vedtak om eksklusjon etter § 5 og endring av lovene etter siste ledd, treffes alle vedtak av generalforsamlingen med simpelt flertall.

Når det skal stemmes ved fullmakt, må fullmaktene være forelagt møtelederen til godkjennelse ved generalforsamlingens begynnelse. Møtelederens avgjørelse kan forelegges for generalforsamlingen som avgjør spørsmålet endelig. Ved avstemming kan det avgis så vel personlige stemmer som stemmer ved skriftlig fullmakt. Fullmakten skal i så fall lyde på en fullmektig som er til stede på generalforsamlingen og som da utøver stemmeretten. For å være gyldig må fullmakten angi hvilken sak i innkallelsen stemmefullmakten gjelder, og hvordan fullmektigen konkret skal stemme angående det eller de i den enkelte sak fremsatte forslag til vedtak. Ingen kan stemme på generalforsamlingen med mer enn fem fullmakter.

Ved avstemming over lovendringsforslag kreves det for gyldig vedtak at så vel 2/3 av de totalt avgitte stemmer som 2/3 av de fremmøttes stemmer avgis for forslaget.